Scroll down

PRIVACY STATEMENT

Deze website (hierna te noemen “Website”) wordt gebruikt door Keygene N.V. (“KeyGene”) en haar dochterondernemingen.

Inschrijven Nieuwsbrief

Via onze website kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. Voor de inschrijving maken wij gebruik van een dubbele opt-in procedure, dit houdt in dat u na registratie de aanmelding dient te bevestiging via de link in uw inbox. Uw e-mailadres wordt met uw toestemming toegevoegd aan onze lijst van abonnees. U gegevens blijven op deze lijst staan totdat u uw abonnement opzegt. U kunt dit abonnement op ieder moment opzeggen door te klikken op de afmeldlink in de nieuwsbrief. Wij behouden daarna uw e-mailadres op onze blokkeerlijst zodat u achteraf niet per ongeluk opnieuw wordt toegevoegd aan onze lijst van abonnees.

Gebruik maken van contactformulieren

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of berichten sturen. In het kader van dit formulier vragen wij ons de volgende gegevens te verstrekken:

 • Naam;
 • E-mailadres;
 • telefoonnummer

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken de informatie die u via het contactformulier hebt verstrekt uitsluitend voor het verwerken van uw specifieke vraag of bericht. De grondslag voor deze verwerking is uw toestemming.

Solliciteren via Website

Indien u bij KeyGene solliciteert, verwerken wij voor de afhandeling van uw sollicitatie de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens (naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats);
 • Overige contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens);
 • Bankrekeningnummer en gegevens reiskosten (afstand woon-werkverkeer);
 • Nationaliteit, geboortedatum;
 • Beschikbaarheid, CV en arbeidsverleden, opleidingshistorie (kopieën diploma’s, certificaten, getuigschriften), motivatiebrief;
 • Referenties, gegevens betreffende de functie waarnaar gesolliciteerd is, aantekeningen sollicitatiegesprekken en schriftelijke communicatie met sollicitant;
 • Waar relevant voor de openstaande vacature; assessmentrapportage en drijfverenprofiel.

Waarvoor verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • Werving en selectie;
 • De beoordeling van de geschiktheid voor een functie die bij KeyGene vacant is of kan komen;
 • De afhandeling van de door u gemaakte onkosten;
 • Interne controle en bedrijfsbeveiliging;
 • Verbetering van de sollicatieprocedure;
 • Behandelen van vragen, opmerkingen en klachten;
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen en rechterlijke bevelen.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens die u voor uw sollicitatie aan KeyGene verstrekt worden tot vier werken na het einde van de sollicitatieprocedure bewaard. Indien u hiervoor toestemming geeft, houden wij uw persoonsgegevens tot één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure in de portefeuille. Dit geeft ons de mogelijkheid om u voor eventuele toekomstige vacatures bij KeyGene te benaderen. U krijgt voor het einde van deze termijn een e-mail van ons met het verzoek om uw gegevens te updaten indien u nog langer in ons bestand wil blijven. Indien u daarvoor kiest, zullen wij uw geactualiseerde gegevens wederom één jaar in portefeuille houden en voor afloop van die termijn de hiervoor omschreven procedure herhalen. Zo kunt u steeds zelf bepalen of u nog in portefeuille wil blijven en beschikt KeyGene over uw actuele gegevens. Wanneer u in dienst treedt bij KeyGene zullen uw persoonsgegevens onderdeel worden van uw personeelsdossier.

Persoonsgegevens die op grond van artikel 52 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) moeten worden geadministreerd, worden gedurende 7 jaar (vanaf het einde van het jaar waarin de betreffende gegevens hun actuele belang voor de (fiscale) bedrijfsvoering hebben verloren) bewaard in verband met de op KeyGene ex artikel 52 lid 4 AWR rustende fiscale bewaarplicht.
De genoemde specifieke bewaartermijnen kunnen worden verlengd indien wettelijke bewaarplichten van toepassing zijn/worden. Ook kan KeyGene de persoonsgegevens langer bewaren indien dit nodig is ter behartiging van KeyGene’s gerechtvaardigde belangen, zoals wanneer dit nodig is voor het afwikkelen van incidenten en/of juridische geschillen.

Cameratoezicht

Keygene maakt gebruik van cameratoezicht ter beveiliging en bewaking van (de toegang tot) onze gebouwen, terreinen en (overige) bedrijfseigendommen, de bescherming van de veiligheid van personen die zich op ons bedrijfsterrein bevinden, ter bewaking en controle van bepaalde productieprocessen en ten behoeve van het vastleggen en afhandelen van incidenten. Voor deze doeleinden worden camerabeelden met het daarbij behorende tijdstip en de locatie van de opname verwerkt. Deze gegevens worden maximaal 72 uur bewaard tenzij sprake is van een incident; in dat geval worden de beelden bewaard tot en met de finale afwikkeling van het geconstateerde incident.

Overdracht van gegevens voor verwerking door derden

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens zullen we in sommige gevallen een beroep doen op gespecialiseerde dienstverleners. Deze dienstverleners worden door ons op zorgvuldige wijze gekozen. In overeenstemming met de tussen KeyGene en deze dienstverleners gesloten verwerkersovereenkomsten zullen zij enkel persoonsgegevens verwerken op en in overeenstemming met onze instructies.

 

Uw privacy rechten

U heeft de volgende rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door KeyGene:

 • het recht om te verzoeken of wij persoonsgegevens van uw verwerken en indien dit het geval is, op inzage in uw persoonsgegevens;
 • het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (“recht op vergeteldheid”);
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • het recht om toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken, indien de verwerking op uw toestemming is gebaseerd;
 • het recht op ontvangst of afgifte van uw persoonsgegevens aan een door u aangewezen derde in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm (“recht op dataportibiliteit”).

Om uw rechten uit te oefenen of indien u vragen heeft over de wijze waarop KeyGene met uw persoonsgegevens omgaat, kunt contact met ons opnemen via privacy@keygene.comof per post via:

Keygene N.V.

Agro Business Park 90

6708 PW Wageningen

+31317466866

privacy@keygene.com

 

Om te voorkomen dat wij informatie aan een verkeerde persoon verstrekken, kunnen wij u om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te controleren. Wij zullen u in beginsel uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek informeren of wij aan uw verzoek kunnen voldoen. Deze termijn kan in specifieke gevallen, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een complex verzoek, met twee maanden worden verlengd. Over een dergelijke verlenging zullen wij u uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek informeren. Op grond van de privacywetgeving kunnen wij onder bepaalde omstandigheden uw verzoek weigeren. Indien dit het geval is, zullen wij u uitleggen waarom. Wanneer u bezwaar maakt tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, dan zullen wij dit verzoek altijd respecteren. Meer informatie over uw privacyrechten vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klachten

Wanneer u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door KeyGene, dan proberen wij hier graag samen met u uit te komen. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer u in een ander land van de Europese Economische Ruimte woont of werkt, kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder in dat land.

Wijzigingen

Dit Privacy Statement is voor het laatst aangepast op 30 november 2021. Wij behouden ons het recht voor om dit Privacy Statement te wijzigen en zullen steeds de meest recente versie van dit Privacy Statement op onze website plaatsen. Indien er sprake is van substantiële wijzigingen die een of meer betrokkenen in aanmerkelijke mate kunnen treffen, streven wij er naar om deze betrokkenen hierover direct te informeren.